254.jpg

Ta spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.

Z nadaljevanjem obiska teh strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

Razumem

Piškotek je v računalništvu podatek o uporabniku, ki ga spletni brskalnik shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi za možnost nadaljnje uporabe. Gre za informacije, ki se ob obisku posamezne spletne strani shranijo na posameznikov računalnik in so ob ponovnem obisku iste strani uporabljene za prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o internetnih uporabnikih, kot so npr. preference do določenih strani/vsebin ali nakupovalne navade na spletu.

Vrste piškotkov:

Poznamo več vrst piškotkov:

Začasni ali sejni piškotki obstanejo od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu itd.

Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo shranjeni več dni, mesecev ali celo let po tem, ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani itd., pa tudi za grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa.

Lastni piškotki so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.

Drugi piškotki izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih izdelkov. Taki piškotki predstavljajo večji poseg v zasebnost uporabnika.
Privolitev uporabe

Evropska unija je sprejela spremembo direktive 2002/58/ES, ki uporabniku daje moč, da o piškotkih sam odloča. S tem mora upravljalec spletne strani pridobiti dovoljenje uporabnika, če želi uporabljati piškotke. V slovensko zakonodajo je to ureditev prinesla leta 2012 sprejeta sprememba zakona o elektronskih komunikacijah, uporabljati pa se je ureditev začela 15. junija 2013.

Nekaj več o vrtcu

Vrtec Sežana je del mreže javnih vrtcev, ki so ga za namen izvajanja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok ustanovile štiri občine: OBČINA DIVAČA, OBČINA HRPELJE – KOZINA, OBČINA KOMEN in OBČINA SEŽANA.

Vrtec Sežana je samostojen javni zavod za predšolsko vzgojo in opravlja javno veljavni program za predšolske otroke. Program je sprejet na način in po postopku, kot je določeno z zakonom. Strokovna podlaga za vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu je Kurikulum za vrtce. To je nacionalni dokument, ki je bil sprejet marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:

  • prvo starostno obdobje: otroci v starosti od enega do treh let
  • drugo starostno obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo

Vrtec Sežana izvaja dejavnost od ponedeljka do petka vse leto, razen v enotah Tomaj, Povir in Materija, ki so v času šolskih počitnic zaprte.
Delo načrtujemo za vse dneve v letu, tudi v času šolskih počitnic. V vseh enotah vsi zaposleni skrbimo za dobro počutje otrok, prav tako pa skrbimo tudi za njihovo varnost in jim ponujamo raznovrstne izkušnje ter znanja za njihov optimalen razvoj. Naše strokovno delo je naravnano tako, da je v njem opažen vsak otrok in da pridobiva na samozavesti ter pozitivni samopodobi.

Vrtec Sežana izvaja vzgojno izobraževalno delo v 12 enotah, ki so v različnih krajih, z različnim številom oddelkov in otrok, v starosti od enega leta do vstopa otrok v šolo.
Vsaka enota živi kot organizacijska celota, s posebnostmi in se povezuje s svojim okoljem.

OBČINA SEŽANA

  • enota Sežana
  • enota Lehte
  • enota Dutovlje
  • enota Tomaj
  • enota Povir
  • enota Lokev

OBČINA DIVAČA

  • enota Divača
  • enota Senožeče

OBČINA HRPELJE - KOZINA

  • enota Hrpelje
  • enota Materija

OBČINA KOMEN

  • enota Komen
  • enota Štanjel
ORGANI ZAVODA

Svet zavoda

Šteje 11 članov, tri predstavnike ustanoviteljev, pet predstavnikov delavcev vrtca in tri predstavnike staršev. Svet zavoda sprejema program razvoja, letni delovni načrt, poročila o njegovi uresničitvi, finančni načrt, zaključni račun, odloča o pritožbah, imenuje in razrešuje ravnatelja in drugo, kar določa poslovnik.

Člani sveta zavoda so:

  • pet predstavnikov delavcev vrtca
  • trije predstavniki staršev
  • trije predstavniki ustanovitelja

Svet staršev
Organiziran je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnateljica. Na prvem sestanku starši izvolijo predsednika sveta staršev. Svet staršev zastopa interese staršev tako, da predlaga programe, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, obravnava pritožbe v zvezi z vzgojno-izobraževalnem delu in voli predstavnike v svet vrtca.

Ravnateljica
Organizira in vodi zavod, ga predstavlja in zastopa in je odgovoren za zakonito poslovanje. Ravnateljica Vrtca Sežana je Radica Slavković.

STROKOVNI ORGANI

Strokovna organa v javnem vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv.

Vzgojiteljski zbor
Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom. Obravnava tudi aktualne strokovne teme, daje pobude za izboljšave pri vzgojno-izobraževalnem delu, sprejema strokovne odločitve in evalvira pedagoško delo v vrtcu. Vzgojiteljski zbor vodi ravnateljica in skliče najmanj tri letno.

Strokovni aktivi
Sestavljajo jih vse strokovne delavke. Vsebine strokovnih aktivov so vezana na prednostno nalogo vrtca, kjer načrtujemo vzgojno izobraževalne dejavnosti ter vsebine, ki zajemajo prikriti kurikulum ter otroke s posebnostmi v razvoju, njihove značilnosti in vključevanje v skupino.

Kolegij vrtca sestavljajo ravnateljica, pomočnici ravnateljice, svetovalna delavka in vodje enot. Naloga kolegija je predvsem koordinacija dela enot Vrtca Sežana.

VSEBINA VZGOJNEGA DELA Z OTROKI
Kurikulum za vrtce predstavlja osnovo za načrtovanje dela v vrtcu.