Svetovalna služba

Teja Čeh Svetina, univ.dipl.psih.
Lucija Gerdervič, mag. prof. ped

Svetovalna služba sodeluje s strokovnimi delavci vrtca, starši, vodstvom vrtca in zunanjimi institucijami pri oblikovanju pogojev za optimalni razvoj otroka.
Svetovalna služba v vrtcu se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu.
Svetovalna služba v vrtcu si prizadeva, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali.
Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom v vrtcu, usmerjeno je predvsem v razvojno svetovanje in preventivo.
Pri tem izhaja iz načel programskih smernic za delo svetovalne službe, kjer so opredeljene njene temeljne dejavnosti:

 • dejavnost pomoči
 • razvojno preventivne dejavnosti
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije

Svetovalno delo v vrtcu temelji na skupnem dogovoru, prostovoljnosti ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka.
Pomemben del predstavlja tudi svetovanje in pomoč staršem, preko individualnih razgovorov ali pa v drugih oblikah sodelovanja s starši, v smislu preventivnega osveščanja in izobraževanja staršev, pri krepitvi njihove starševske, partnerske in človeške vloge.
V Vrtcu Sežana opravljava delo svetovalne delavke dve strokovni delavki: univ. dipl. psihologinja in prof. defektologije.
Osnovna področja dela svetovalne delavke psihologinje v vrtcu z otroki so:

 • zgodnje odkrivanje otrok s posebnostmi v razvoju
 • psihološka obravnava otrok s težavami v razvoju; obravnava zajema ustrezne psihodiagnostične postopke in svetovanje
 • neposredna pomoč otrokom
 • pomoč otrokom s posebnimi potrebami
 • pomoč otrokom z razvojnimi težavami
 • posvetovanje ob stiskah in kritičnih situacijah v družini.
 • pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja
 • pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo in pri prehodu v šolo
 • spodbujanje razvoja vseh vidikov otrokove osebnosti.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte.

Teja Čeh Svetina, univ.dipl.psih.
Tel: 05 7310 239
Mob: 051 629 251
E- pošta: teja.svetina[afna]guest.arnes.si
Sedež: Enota Lehte - novi del, Regentova ul. 1, Sežana

Odnos med vrtcem in starši kot partnerji je pomemben za kvalitetno vsakdanje življenje predšolskih otrok.
Vrtec in družina se odpirata drug drugemu. Z vstopom otroka v vrtec je potrebno na novo opredeliti sodelovanje, vzajemno spoštovanje, upoštevanje drugačnosti, zasebnosti in intimnosti družin na eni strani in ohranjati strokovno avtonomijo vrtca na drugi strani.
Defektologinja opravlja v sklopu svetovalne službe tudi dodatno strokovno pomoč (DSP) za otroke s posebnimi potrebami na osnovi odločbe ali priporočila po opravljeni diagnostiki znotraj vrtca oz. priporočila zunanje institucije. To so otroci, ki potrebujejo spodbude na posameznih področjih (pozornost, količinski pojmi, grafomotorika…) ali otroci, ki imajo celostno upočasnjen razvoj in so integrirani v redne oddelke.
Otroci, ki imajo večje razvojne primanjkljaje so vključeni v prilagojen program vrtca, ki deluje v enoti Jožeta Pahorja v Sežani.
Za otroke z Odločbo komisije za usmerjanje imenuje ravnateljica vrtca strokovno skupino, ki jo sestavljajo vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v oddelku, univ. dipl. specialna in rehabilitacijska pedagoginja, psihologinja ter izvajalka dodatne strokovne pomoči, zapisana v Odločbi (logopedinja, surdopedagoginja, tiflopedagoginja…). Za izvajanje dodatne strokovne pomoči logopeda in surdopedagoga Vrtec Sežana zaprosi Center za korekcijo sluha in govora v Portorožu.
Za vsakega otroka oblikujemo individualiziran program (IP), v katerega so kot pomemben člen vključeni starši, ki s svojimi opažanji in spremljanjem otrokovega napredka ali drugih posebnosti pripomorejo k realnim, merljivim ciljem in na ta način optimalnemu razvoju otroka.

Delo svetovalne delvavke, ki izvaja DSP zajema:

 • izvajanje dodatne strokovne pomoči individualno ali v skupini, v ali izven oddelka, v skladu z odločbo o usmeritvi,
 • diagnostiko otroka in izdelavo individualiziranega programa (IP),
 • organizira in vodi sestanke strokovne skupine,
 • vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev in staršem nudi strokovno pomoč ter svetovanje,
 • sodeluje z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pri informiranju staršev drugih otrok v vrtcu,
 • glede na otrokov odziv dopolnjuje in korigira individualiziran program,
 • izdela končno evalvacijsko poročilo,
 • sodeluje z drugimi strokovnjaki in ustanovami izven vrtca.

Lucija Gerdervič
Telefon: 041 302 132

E pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Sedež: Enota Lehte - novi del, Regentova ul. 1, Sežana

 

Svetovalna služba Vrtca Sežana in logopedska obravnava (zunanji sodelavci)